ZarejestrujZaloguj

XXII Rajd Rowerowy Dylewska Góra 2023

 

Zapraszamy na XXII Rajd Rowerowy Dylewska Góra!!!

Impreza, która już na stałe wpisała się w majowy kalendarz imprez rekreacyjnych, każdorazowo skupia na swoim starcie coraz większe grono cyklistów. W poprzednich edycjach rajdu udział wzięło ponad 700 rowerzystów. Rajd Rowerowy „Dylewska Góra” stał się największą imprezą rowerową regionu ostródzkiego.

Zwieńczeniem, rozpoczynającej się w Ostródzie trasy będzie rodzinny piknik nieopodal szczytu Góry Dylewskiej. Ten najwyższy punkt Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, 312 m n.p.m. – wznosi się w Wysokiej Wsi. Jak co roku planowane jest ognisko oraz liczne atrakcje dla uczestników spotkania.

Zaproście przyjaciół i razem przyjedźcie do Gminy Ostróda!

Tak było w poprzednich latach :)


Regulamin Rajdu Rowerowego WZGÓRZA DYLEWSKIE – 27.05.2023 r.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.

Przebieg rajdu: Rajd jest przeprowadzany na trasie z Kajkowa do Wysokiej Wsi. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

Trasa Rajdu: Kajkowo (ul. Kajki) – Lichtajny – Kraplewo – Dziadyk – Ryn – Bednarki – Kaczeniec – Miejska Wola – Wysoka Wieś.

1. Zasady uczestnictwa w rajdzie rowerowym:

 • Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się przed rajdem na listę startową i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Rajdu;
 • Zgłoszenia przyjmowane są: przez Internet do dnia 25.05.2023 r. do godz. 23:59 lub do momentu, w którym zapisy zostaną zakończone poprzez osiągnięcie założonego limitu zgłoszeń ustalonego na 800 zawodników.
 • Udział w rajdzie jez bezpłatny.
 • Udział dzieci w rajdzie możliwy jest wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców; 
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 • Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 • Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 - 5 m,
 • Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 • Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 • Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

 • Uwaga!!! Kategorycznie zabrania się uczestnikom rajdu opuszczanie kolumny rajdu, czyli  wyprzedzania pojazdu Straży Pożarnej prowadzącego Rajd lub pozostawanie za pojazdami zamykającymi kolumnę czyli pojazdem Straży Pożarnej i Wozem Technicznym.
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

2. Odpowiedzialność organizatora

 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 • Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód pomocy technicznej) Awarię należy zgłosić pod nr tel. 500 209 460
 • Organizator przewiduje atrakcje: nagrody, poczęstunek,

3. Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Uczestników imprezy XXII Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie będą przetwarzane zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Przetwarzanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, właściciel serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu
 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia rajdu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału w rajdzie (tj. przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób), przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o rajdzie, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem rajdu
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rajdzieoraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.
 • Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i udział w rajdzie.
 • Przedmiotowe dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
 • Uczestnik rajdu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Technicznemu Organizatora Administratora Danych, odpowiedzialnemu za wykonywanie usług związanych z rejestracją uczestników rajdu.
 • Każdy Uczestnik rajdu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w rajdzie. Kontakt w sprawach powyższych: iodo@gminaostroda.pl
 • Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Rajd Rowerowy (dystans 23km)

 • Ostróda (Kajkowo, ul. Kajki) -> Wysoka Wieś
 • 27 maja 2023 11:00

Rajd turystyczny bez pomiaru czasu i klasyfikacji.

 • Zgłoszenia przyjmowane są: przez Internet do godz. 23:59 w czwartek 25 maja 2023 r. lub do momentu, w którym zapisy zostaną zakończone poprzez osiągnięcie założonego limitu zgłoszeń ustalonego na 800 zawodników.
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Rajd Rowerowy (x - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo