ZarejestrujZaloguj

Zapisy

XXIII Rajd Rowerowy Dylewska Góra 2024

  • Ostróda (Kajkowo, ul. Kajki) -> Wysoka Wieś, 18 maja 2024 11:00
  • Organizator: Gmina Ostróda
  • Strona internetowa: www.gminaostroda.pl
  • Kontakt: Aneta Janowicz (promocja@gminaostroda.pl, tel. 896760788)
  • Odpowiedzialny za pomiar czasu:
    Impreza bez klasyfikacji i pomiaru czasu. Ew. korekta danych osobowych: (kontakt@superczas.pl)

Rejestracja internetowa zakończona. Więcej informacji w Regulaminie.

Zapraszamy na XXIII Rajd Rowerowy Dylewska Góra! Sobota 18 maja 2024 r.

To wydarzenie, które niezmiennie od lat gromadzi entuzjastów rowerowych z całego regionu, stając się nieodłącznym elementem majowego kalendarza rekreacyjnych imprez.

Startując z Kajkowa, trasa prowadzić będzie przez urokliwe zakątki gminy Ostróda i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, by ostatecznie osiągnąć swój cel - rodzinny piknik niedaleko szczytu Góry Dylewskiej. To miejsce, gdzie natura spotyka się z aktywnością fizyczną, a wspólna przygoda staje się pretekstem do integracji i zabawy.

Najwyższy punkt Parku Krajobrazowego, Góra Dylewska o wysokości 312 m n.p.m., wznosi się w Wysokiej Wsi, stanowiąc doskonałą nagrodę dla wszystkich uczestników rajdu. Jak co roku, po zakończeniu trasy czekać będzie na Was przyjazna atmosfera,  ognisko oraz liczne atrakcje, które umilą czas spędzony na wspólnym spotkaniu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu! Weźcie swoich przyjaciół, rodziny i dołączcie do naszej rowerowej społeczności, by razem cieszyć się niezapomnianymi chwilami w otoczeniu pięknej przyrody Gminy Ostródy!

Tak było w poprzednich latach:


Regulamin Rajdu Rowerowego GÓRA DYLEWSKA – 18.05.2024 r.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.

Przebieg rajdu: Rajd jest przeprowadzany na trasie z Kajkowa do Wysokiej Wsi. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
• Zapisania się przed rajdem na listę uczestnictwa i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Rajdu;
• Dzieci wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców; 
• Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
• Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 - 5 m
• Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
• Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
• Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

2. Na trasie zabrania się:
• Uwaga!!!  Kategorycznie zabrania się uczestnikom rajdu opuszczanie kolumny rajdu, czyli  wyprzedzania pojazdu Straży Pożarnej prowadzącego Rajd lub pozostawanie za pojazdami zamykającymi kolumnę czyli pojazdem Straży Pożarnej i Wozem Technicznym.
• spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, głośnego zachowywania się, zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

3. Odpowiedzialność organizatora:
• Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
• Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód pomocy technicznej) Awarię należy zgłosić pod nr telefonu wskazany na opasce startowej
• Organizator przewiduje atrakcje: nagrody, poczęstunek,

4. Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda. Inspektorem Ochrony Danych jest iodo@gminaostroda.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; „RODO").
3. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt.1 lub pod adresem e-mail: iodo@gminaostroda.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji oraz promocji Imprezy, na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta jednakże przetwarzanie wykonywane przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana wyłącznie kategorie danych osobowych, niezbędne do kontaktu celem właściwej realizacji umowy, t.j. następujące kategorie danych:
- imię i nazwisko,
- płeć,
- dane adresowe
- reprezentowana drużyna,
- adres email,
- numer telefonu,
- wizerunek.
6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności Administratora zgodnie z przepisami prawa uwzględniając ich archiwizację lub do czasu odwołania zgody jeżeli inne przepisy tego nie wykluczają, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od daty udziału w opisywanej.
7. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na podstawie odrębnej umowy innym podmiotom przetwarzającym dane, w tym: Superczas.pl – Sportowy Pomiar Czasu (Stowarzyszenie WKR FAN z Olsztyna) oraz podwykonawcom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione Partnerom i Sponsorom wydarzenia.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane dalej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych https://uodo.gov.pl
12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w opisywanej imprezie.

Partnerzy Superczas.pl

  • Artneo